soria2

Welkom

Kronenzorg is een woonhuis met een +.

Kronenzorg is een woonhuis met een +.
De + staat voor dat wij een expertisecentrum zijn op het gebied van jongeren en jongvolwassenen met of zonder LVB, maar met extreme gedrags- en gezagsproblemen.
Het doel is preventie, uit huis- of uit groep plaatsing.

Doel: De jongere verbindt zich met een toekomstperspectief wat passend is bij zijn mogelijkheden en beperkingen en de jongere accepteert de ondersteuning hierbij.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, is het van belang dat de jongere antwoord gaat geven op de volgende vragen:
“Wie ben ik?”
“Wat kan ik?”
“Wat wil ik?”

Wij denken dat de jongere de kracht heeft om zijn eigen oplossingen te bedenken met ondersteuning van de coach. De kwaliteit van de hulpverlening wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de bejegening van de coach naar de jongere toe. Jongeren kunnen van elkaar leren en hebben recht op grenzen.

Wij bieden 24 uur zorg, behandeling en begeleiding.
De groep wordt gebruikt als therapeutisch middel. Het programma bestaat uit: sportactiviteiten, werk/opleiding, modules met maatschappelijke thema’s.
Module Adios: doelgericht intensief werken aan identiteitsontwikkeling
(www.adios-holanda.nl). Deze module wordt ingezet ter preventie van uitplaatsing of na een gesloten instelling.
Kronenzorg wordt gerund door een vast team van coaches, een teamleider en een vaste GZ-psycholoog / orthopedagoog.

Kronenzorg, omdat de weg die ik bewandelde
niet dat heeft opgeleverd wat ik wilde!

Video

AH Project

Voor extreme gedrags- en gezagsproblemen

De laatste stap

AH is een onderdeel van Kronenzorg en is gelieerd aan de Driestroom.
Het AH-project is voor jongeren en jongvolwassenen met of zonder LVB, maar altijd met extreme gedrags- en gezagsproblemen.
AH is een keten van samenhangende en samenwerkende woon-, leer- en werkvoorzieningen voor jong volwassenen vanaf 16 jaar die in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen door hun grensoverschrijdend gedrag.
AH zorgt voor opvang en begeleiding en streeft er naar dat de jongere na het verblijf op eigen benen kan staan.
De begeleiding is op het gebied van wonen, leren en werken. AH is verspreid over het dorp en bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen met en zonder geestelijke beperking.

 

Spaanse oplossing voor universeel probleem

Het AH-project werkt al tientallen jaren met moeilijk opvoedbare kinderen. Hulp bieden aan deze kwetsbare groep jongeren is de insteek van AH. Een uniek project om jongvolwassenen die in Nederland vastlopen, rust, ruimte en structuur te bieden. Ver weg van de vaak negatieve, vijandige leefomgeving en invloedssfeer. De module duurt drie maanden, met een mogelijkheid van een verlening van drie maanden. De, op psychofysieke training gebaseerde, behandelmethode is onorthodox en bijzonder effectief. Behandeling in Spanje is voor kinderen die zo’n beetje alle hulpdiensten en behandelmethodes zonder succes hebben doorlopen de enige weg om zichzelf te hervinden. Het einddoel van het AH-project is om uiteindelijk weerbare, zelfredzame, sociaal én emotioneel sterke jongvolwassenen een unieke nieuwe kans te geven om hun leven in Nederland goed op de rails te krijgen.

Permanente begeleiding

Een van de vele voordelen van het Spaanse AH-project is de permanente begeleiding. De gastouders zien 24 uur per dag, zeven dagen per week hoe de jongeren zich binnen en buiten de groep gedragen, waar en waarom problemen zich voordoen en hoe de jongeren zich uiteindelijk ontwikkelen. De jongeren uit Nederland wonen op de eerste verdieping bij de gastouders in huis. De insteek is dat de jongeren volledig in de gezinssituatie meedraaien en zich daarbinnen prettig voelen. Het is niet zo dat de gastouders vader en moedertje spelen maar zij proberen, net als aan hun eigen drie kinderen, ook aan hen warmte en geborgenheid te geven. Door kennis te maken met een intact gezinsleven, waar een vader en een moeder de zorg delen, ervaren zij de sociale interactie en harmonie binnen een normaal Nederlands gezin. Met duidelijke normen en waarden leren de jongeren in deze gezinssetting ‘spelenderwijs’ op een respectvolle wijze met elkaar en anderen om te gaan.

Expertise team

Een GZ-Psycholoog/orthopedagoog. Deze is de eindverantwoordelijke voor het uitzetten van de behandellijnen, opstellen van individuele behandelplannen en het coördineren van de uitvoering. Hij wordt ondersteund daar waar nodig door de psychiater.

DE VISIE & MISSIE VAN AH

De visie van AH

AH zorgt voor onderdak, veiligheid, toekomstperspectief, behandeling en begeleiding en streeft er naar dat de jongeren na het verblijf op eigen benen kunnen staan, respect kunnen hebben voor zichzelf en de mensen om hen heen en met toekomstperspectief de wereld weer in kunnen als volwaardige burgers op hun eigen

De missie van AH

Jongeren helpen met problemen die ze tegenkomen tijdens het opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De hulpverlening van AH vindt haar motivatie en inspiratie vanuit een sterke betrokkenheid voor mensen die hulp nodig hebben en de wil om het verschil te maken.

ZORGAANBOD & KWALITEIT

Het AH-project is afgestemd op persoonlijke wensen en doelen. Afhankelijk van de knelpunten kunnen de jongeren terecht in de verschillende trajecten, dit altijd binnen de geldende normen.

Waarvoor kun je bij AH terecht?

 • Gedrags en gezags problemem
 • Agressie huishouding
 • Drugs en ander verslavingen
 • Individuele begeleiding bij het zoeken naar en het uitbouwen van een eigen levenswijze en volwaardig burgerschap;
 • Ontdekken wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik

AH project

 • heeft opvangmogelijkheid voor 7 jongeren vanaf 16 jaar;
 • Gezinshuis, groepshuis (een eigen kamer en gemeenschappelijke leefruimten) en het ‘proefwonen’ (try-out wonen);

Doelgroep: jongvolwassenen (zowel mannen als vrouwen) vanaf 16 jaar die door hun gedragsproblemen in een noodsituatie verkeren. Ze beschikken niet over een aangepast milieu dat bereid is of in staat is te helpen of waarin elke vorm van samenleven, vaak tijdelijk, onmogelijk is.

De doelgroep is zeer heterogeen wat betreft de achtergrond, problematiek, hulpvragen en aanwezige capaciteiten.

HKZ certificering

Sinds 1 december 2010 heeft AH, als onderdeel van de Soria bv, het kwaliteitskeurmerk

Alle processen binnen AH worden gecontroleerd en aangepast. Door een externe instantie worden deze processen op inhoud en vorm gecheckt.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Voor de jeugdzorg is deze specifiek uitgewerkt. Het is een uitgebreide serie eisen over alle onderdelen van het

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

 • De zaken intern goed op orde heeft;
 • De klant principieel centraal stelt;
 • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
 • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

AH wilde deze certificering behalen, omdat AH graag het niveau van kwaliteit aan plaatsers en ouders/vertegenwoordigers kenbaar en aantoonbaar wil maken.

ARBEIDSTOELEIDING – DAGBESTEDING

AH streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de hulpverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de doelgroep. Een baan op de reguliere arbeidsmarkt, speciaal ontwikkeld voor mensen met een al dan niet arbeidsbeperking: dat is de wens van veel mensen met deze beperking. Zij willen graag goed voorbereid aan het

Verder streeft AH er naar de cliënt inzicht te laten krijgen in zijn eigen vaardigheden en tekorten om op een adequate manier te kunnen functioneren in een werksituatie. ​

Uitgangspunt

Het proces van arbeidstoeleiding is individueel en vraag gestuurd. De methode van Begeleid Werken is de leidraad. Een belangrijk onderdeel daaruit is de rol van de cliënt. Hij/zij voert de regie. De mogelijkheden en beperkingen van de individuele cliënt bepaalt het te volgen pad. Aanvankelijk is het beeld nog diffuus, maar naarmate de cliënt verder op weg is, worden de contouren van het eindpunt steeds duidelijker. De kwaliteiten komen gaandeweg steeds beter tot uitdrukking en het verschil tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ bij de cliënt groeit steeds meer naar elkaar toe. De inhoud van de werkdag wordt per groep deelnemers bepaald en/of per cliënt. Per dagdeel kunnen er diverse onderwerpen worden behandeld. De begeleider let op de volgende zaken: het procesmatige, verbale en non-verbale aspecten zijn hier van belang én het programma, de groepsprocessen geven de feedback na een

De groep bestaat uit 2 tot maximaal 9 personen. Bij groepen die groter zijn dan 9 deelnemers komt het persoonlijk leren in de knel.

Het basismodel ervaringsleer

De cliënt wordt in een specifieke situatie gebracht, waarin hij/zij concrete leermomenten krijgt aangeboden.

De cliënt komt in een situatie van onbekendheid, waarin hij/zij nieuwe ervaringen opdoet. In gestructureerde gesprekken reflecteert hij/zij over die ervaringen in relatie tot de doelstelling waarmee het project is gestart en zijn/haar toekomstideeën. Op grond van de reflectie-activiteiten maakt de cliënt keuzes en stelt een plan op voor zijn/haar toekomstig gedrag, de relatie tot anderen (leidinggevende, klant ect.), de dag invulling (werk).

De cliënt past het geleerde toe in een nieuwe situatie, waarmee de cyclus opnieuw start.

Onderwerpen die aan bod komen ​​​​​​​

Arbeidsmotivatie, solliciteren, professionele werkhouding, methode en technieken.

Gedragsoefeningen: gericht op verbale en non-verbale houdingsaspecten van de deelnemer. Gedragsinstructies: gericht op verbale en non-verbale houdingsaspecten van de deelnemer, positieve en negatieve aspecten van non-verbale en verbale communicatie, video informatie en training en schriftelijke vaardigheden.

De deelnemer krijgt antwoord op vragen als: welke vaardigheden heb ik en welke kan ik verbeteren (sociale vaardigheden)? Welke houding en welk gedrag wordt van mij verwacht op mijn werkplek (arbeidshouding)? Wie ben ik, wat wil ik graag worden en welk werk past

De deelnemer krijgt tijdens de training een reëel zicht op zijn eigen mogelijkheden en hoe deze optimaal te benutten bij het verkrijgen en/of het uitbreiden van werk.

Onze arbeidstoeleidingplaats is La Torre. Daarnaast heeft AH tijdelijke projecten die worden ingezet daar waar het nodig is om de ontwikkeling van de cliënten te bevorderen.

Dagbesteding

Het dagprogramma wordt gevuld met: groepsgesprekken, individueel onderwijs, muziek- en handvaardigheid les (gezamenlijk), sport, taken en natuurlijk de gezamenlijke maaltijden en

School: elke jongere staat ingeschreven op een school in Nederland. Deze school zorgt voor leerstof voor de jongere en hier in Spanje wordt dit rooster dagelijks gevolgd (als het pedagogische klimaat het toestaat).

Ook is er een mogelijkheid dat de jongere onderwijs krijgt aangeboden via ‘Leren op Afstand’. De jongere heeft dan een aantal keren per week contact met een leerkracht in Nederland via de webcam, de leerstof wordt digitaal aangeleverd en er worden toetsen afgenomen. Alle vormen van onderwijs worden hier in Spanje begeleid door een docente. De schoolvakanties van Nederland worden aangehouden.

Taken: deze zijn divers, van het planten en verzorgen van groen, bouwwerkzaamheden, onderhoud, tot het verzorgen van en spelen met de dieren (paarden, geiten, kippen, honden,

Sport: mountainbiken, voetbal, basketbal, hardlopen, boksen, fitness en gewone sportlessen (net als op school, door een sportdocent).

Muziekles: elke week hebben alle jongeren muziekles (voor plezier, maar ook voor hun ontwikkeling). Handenarbeid: elke week hebben alle jongeren handvaardigheid les waarin vele technieken aan bod komen (voor plezier, maar ook voor hun ontwikkeling).

Groepsgesprekken: deze lopen uiteen van leren discussiëren tot zaken bespreekbaar maken. Kortom: weten en kunnen verwoorden wat je voelt, vindt en denkt.

Uitjes: naar het strand, naar het dorp of de stad, naar de plaatselijke feesten, etc.

Controle

AH heeft met alle betrokkenen, inclusief de jongeren, kwartaalevaluaties. Ook de jongeren maken hun eigen evaluatieverslagen. Ieder kwartaal past AH het zorgplan, samen met alle betrokkenen, aan.

De GZ-Psycholoog/orthopedagoog is de eindverantwoordelijke voor het uitzetten van de behandellijnen, opstellen van individuele behandelplannen en het coördineren van de uitvoering.

De cliëntenraad kijkt daarbij over de schouder van AH mee. Voor alle betrokkenen maakt zowel AH als alle jongeren een weekrapportage. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar en er is een klachtencommissie. AH bezit gedragscodes rondom bejegening en een professionele houding.

Contact/evaluatie momenten

Een jongere mag 1x per week naar huis bellen. Via de post en via mail mag de jongere onbeperkt post ontvangen. Zelf mailen met het thuisfront mag 1x per week.

De jongere mag post sturen naar mensen in Nederland. Iedere zondag maakt de jongere een weekrapportage. Verlofmomenten worden in samenspraak met de plaatser vastgesteld. AH stelt het zeer op prijs als ouders en plaatser regelmatig het project komen bezoeken.

Dit mag niet ten koste gaan van het handelingsprogramma en de ontwikkeling van de jongere(n). Dagelijks is er intensief contact tussen begeleider en jongere over hoe de dag verlopen is en waar nog aan gewerkt moet worden. Ook wordt er besproken wat er in het verleden is gebeurd en hoe de ervaringen in het buitenland kunnen helpen om in de toekomst in Nederland uit de problemen te blijven.

CONTACTGEGEVENS AH ZORG

www.adios-holanda.nl | info@adios-holanda.nl| Tel. Spanje (0034) 6 37043708

HKZ certificaat nr. 824444-2010-AQ-NLD-RvA

 

Ah is het beste te bereiken op het telefonisch spreekuur van 11.00 – 13.00 uur.

Verwijzers

CIZ-indicatie en PGB
Het wonen en de zorg die wij bieden, wordt betaald via een persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is een geldbedrag waarmee je zorg en begeleiding kunt inkopen.

Het PGB is onderdeel van de AWBZ, de Algemene Wet op Bijzondere Ziektekosten. Dat is een verzekering die recht geeft op verschillende vormen van hulp, verblijf en zorg. Iedereen die een zorgverzekering heeft, wordt daarvoor automatisch ingeschreven.

In de AWBZ heb je twee keuzes, namelijk zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB). Bij Kronenzorg werken we met PGB.
Bij een persoonsgebonden budget krijg je zelf geld om zorg mee in te kopen, dus je kunt dan zelf bepalen van wie en wanneer je zorg krijgt.

Een PGB krijg je niet zomaar, voordat dit aan je kan worden toegekend, moet je een aanvraag doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ gaat dan kijken of je recht hebt op zorg en zo ja hoeveel zorg dat precies is.

Voor de aanmelding hebben we de volgende informatie nodig:

Gegevens verwijzer
Naam instantie :
Contactpersoon en functie:
Adres, postcode, plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Wie wilt u aanmelden?
Naam cliënt:
Geboortedatum:
Geslacht: man/vrouw
Adres, postcode, plaats:
Telefoonnummer ouders:

Schooltype van cliënt:
Niveau/groep:
IQ cliënt:
BSN-nummer:
Naam zorgverzekeraar:
Relatienummer zorgverzekeraar:

Reden van aanmelding:
Hulpvraag verwijzer:
Hulpvraag ouders/cliënt:
Mate van urgentie:
Mate van veiligheid:

Contact

Locatiemarkelo@kronenzorg.nl

http://kronenzorg.nl/

Locatie 0625343348
Team manager 0034637043708

 

Naam (gevraagd)

e-mail (gevraagd)

Uitgifte

Bericht

10 VRAGEN VOOR JOU

10 VRAGEN VOOR JOU

SLA ME DAN, EIKEL!

beschrijving

10 VRAGEN VOOR U als voogd of begeleider

beschrijving